Office 365 i OneDrive za studente

Kombinacija ličnog kontakta, online sadržaja i daljinskog učenja predstavlja ključ modernog univerzitetskog obrazovanja. Univerzitet Singidunum je svoj obrazovni proces zasnovao na modernim tehnologijama, uz poseban oslonac na Office 365 platformu.

 

Za svaku visokoškolsku ustanovu koja prati potrebe tržišta važno je da obučava studente za korišćenje savremenih informacionih tehnologija.

Nije dovoljno uvesti jedan informatički predmet, već bi studenti morali imati svakodnevni kontakt sa tehnologijom. Istovremeno, i sami očekuju da veći deo servisa u instituciji u kojoj stiču obrazovanje bude ponuđen online. Kako fakultet treba da se prilagodi životnom stilu studenata, koji svakodnevno i to intenzivno koriste smart telefone i računare?

 

„U savremenom svetu pojavio se veliki broj novih medijuma za prenos informacija između ljudi, a jedna od obaveza našeg Univerziteta je da prepozna komunikaciona sredstva sa kojim raspolažu studenti i na taj način ostvare veću interaktivnost u edukativnom procesu“, kaže docent dr Marko Šarac, šef računarskog centra na Univerzitetu Singidunum, objašnjavajući kako savremene IT tehnologije i novi vidovi komunikacije koje se koriste u ovoj obrazovnoj ustanovi zahtevaju neprestani razvoj novih aplikacija i omogućavanje pristupa studentima i profesorima sa bilo kog uređaja i sa bilo koje lokacije.

 

„S obzirom na uslove na tržištu rada, postoji velika potreba za permanentnim obrazovanjem. Samim tim Univerzitet ima razumevanja i za zaposlene studente koji nisu u mogućnosti da redovno dolaze na Univerzitet, pa je bilo neophodno da uvedemo nove vidove komunikacije koji obezbeđuju učenje na daljinu“, kaže prorektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović.

 

Uvek prisutni
 

Na Singidunumu koriste i razvijaju servise koji treba da doprinesu lakšem praćenju nastave i aktuelnih informacija u vezi studija. Studenti koji su zaposleni ili su iz drugog razloga sprečeni da svakodnevno prisustvuju predavanjima imaju mogućnost praćenja nastave online, dok svaki predmet ima i sopstveni mikro‑sajt na kom se objavljuju materijali za praćenje nastave, spremanje ispita, kao i materijali za lakše savladavanje gradiva.

 

Za potrebe direktnog komuniciranja sa profesorima, asistentima i administrativnim službama, svaki student poseduje e‑mail adresu na koju se šalju i važna obaveštenja. E‑mail adrese koje studenti koriste su zvanične univerzitetske adrese realizovane uz pomoć Microsoft Office 365 platforme.

 

Prijava ispita, evaluacija nastavnih procesa i opštih uslova studiranja, praćenje rezultata predispitnih aktivnosti i ispita, takođe se sprovodi preko Internet servisa, a studenti imaju mogućnost korišćenja Android aplikacije preko koje prate obaveštenja i raspored predavanja. Ozbiljna infrastruktura podrazumeva ulaganja u IT. Podrška rukovodstva Univerziteta u ovom segmentu je značajna za postizanje visokog nivoa tehnološke opremljenosti IKT infrastrukture.

 

„Neki od sistema su već implementirani na platformi Microsoft Office 365 i OneDrive, prvenstveno kao servisi za studente“ dodaje dr Šarac. Pored studentskih potreba, veći broj zaposlenih na Univerzitetu koristi ove servise za realizaciju poslovnih aktivnosti.

 

Koncept olakšava rad sa zaposlenima, pri čemu garantuje bezbednost i stalnu dostupnost podataka.